นโยบายสภาพภูมิอากาศ และงบประมาณสาธารณะ Planet
Type
Course
Location
Web based
Date
Self-paced, open-enrolment event
Is this event associated with a learning outcome?
No
Does the event include an objective assessment of learning?
No
Duration of event
1 Days
Programme Area
Environment, Climate Change
Specific Target Audience
No
Website
http://www.unccelearn.org/
Price
$0
Event Focal Point Email
uncclearn@unitar.org
Registration method
Public – by registration
Mode of delivery
E-learning
Languages
English, Other
Background

IMPORTANT: Please register directly on the course website: http://unccelearn.org/

หลักสูตรการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงระหว่าง นโยบายด้านสภาพภูมิอากาศกับการจัดสรรงบประมาณในภาคสาธารณะ โดยหลักสูตรนี้ ได้พัฒนาขึ้นโดยสถาบันเพื่อการอบรมและวิจัยแห่งสหประชาชาติ (UNITAR) ในส่วนหนึ่งของโครงการ "เสริมสร้างการบริหารจัดการเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อประโยชน์ของคนจนและกลุ่มที่เปราะบางในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก" ซึ่งดำเนินการโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ด้วยการสนับสนุนทางการเงินจากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศสวีเดน (Sweden)

Content and Structure

หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้

  1. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคืออะไร
  2. กำลังเกิดอะไรขึ้นในภูมิภาคเอเซียและแปซิฟิก
  3. การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลกระทบต่องานของท่านในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างไร
  4. การเงินระดับชาติและนานาชาติสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  5. กรอบยุทธศาสตร์ในการจัดการเงินทุนสำหรับสภาพภูมิอากาศ​
Learning objectives

After completing this e-tutorial, participants will be able to:

  • Define climate information and services. 
  • Identify the uses of climate information and services in development planning and policy. 
  • Discuss the role of legislation in strengthening climate information and services. 
  • Provide examples of instruments available to governments for mainstreaming climate information and services.   
Additional information

UN CC:Learn is a partnership of more than 30 multilateral organizations supporting countries to design and implement systematic, recurrent and results-oriented climate change learning. At the global level, the partnership supports knowledge-sharing, promotes the development of common climate change learning materials, and coordinates learning interventions through a collaboration of UN agencies and other partners. At the national level, UN CC:Learn supports countries in developing and implementing national climate change learning strategies. Through its engagement at the national and global levels, UN CC:Learn contributes to the implementation of Article 6 of the UNFCCC on training, education and public awareness-raising, and the 2012-2020 Doha Work Programme. Funding for UN CC:Learn is provided by the Swiss Government and UN partners. The Secretariat for UN CC:Learn is hosted by the UN Institute for Training and Research (UNITAR).